ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

[มพย.] ขอแจ้งปฎิทินสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
[มพย.] ปฐมนิเทศนักศึกษาและอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
[มพย.] ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา
[มพย.] จัดอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
[มพย.] นิเทศงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2
[มพย.] แจ้งการนำเข้าฐานข้อมูลระบบสหกิจศึกษาออนไลน์
[มพย.] ประชุมคณะทำงานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาฯ 3 สถาบัน
[มพย.] นิเทศงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
[มพย.] จัดปัจฉิมนิเทศและมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาวิศกรรมซอฟต์แวร์
[มพย.] นิเทศงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการกลาง ลำดับ 2 ชื่อ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา ชื่อหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาของสมาคมสหกิจศึกษาไทย (สสศท.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

โครงการกลาง ลำดับ 1 ชื่อ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา ชื่อ หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” ของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 5
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมยื่นเรื่องฝึกปฏิบัติงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมยื่นเรื่องฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน ประจำปี 2558 (Pre-internship 2015)

กิจกรรม MFU Internship and Job Fair 2015

พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานสหกิจศึกษาใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559

สนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษาของ คณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย

ส่งเสริมการดำเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Login